středa 24. dubna 2013

Kniha

Borgesovi, v jehož eseji „Uctívání knih“ jsem citát našel, se jistě líbila možnost, že to autor to o té knize myslel ne jako přirovnání, ale doslova.

Veškerá filosofie je zapsána ve velkolepé knize, která leží stále otevřena před našima očima (mám na mysli vesmír), ale kterou nelze pochopit, pokud se nejprve nenaučíme její jazyk a neseznámíme se s písmeny, jimiž je napsána. Jazykem této knihy je matematika, písmem trojúhelníky, kružnice a další geometrické útvary. 
Galielo Galilei – Il libro della Natura

úterý 23. dubna 2013

O modelování neuronů

Tento příspěvek není o neuronových sítích umělých, ale je o přírodních. Kdo se pokusil o matematický model neuronu ví, že se při tom vrší otázky, na které není často dobrá odpověď. Kolik má neuron intracelulární tekutiny? Kolik má k dispozici extracelulární tekutiny? Jak přesně pumpuje sodíkodraslíková pumpa? Je neuron spíš jako pružný měch nebo jako pevný sud? Co dělají všechny ty glie, které čmuchají okolo? Jak teče tekutina štěrbinou? A je v těch velikostech ještě vůbec tekutá? A jaké jsou vůbec ty velikosti? ... Knih s odpověďmi na tyto otázky není dost. Jedna taková kniha je dostupná online: Theoretical Neuroscience Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems.

pátek 19. dubna 2013

Simple iTunes Cleaner

This script cleans track names, album names etc. in an iTunes library using regular expressions. Select all song you want to check and fix and run the script. Uncomment the last line if you like what you se in your console. Caution: there is no "Undo" in iTunes. Changes are irreversible. Make a backup. Please, send me your regular expressions or your other suggestions.

import re
import win32com.client
cleaner = [
 ["Name Album Artist AlbumArtist Composer Genre", r"^\s+", r""],
 ["Name Album Artist AlbumArtist Composer Genre", r"\s+$", r""],
 ["Name Album Artist AlbumArtist Composer Genre", r"\s+", r" "],
 ["Name Album", r",([^ ])", r", \1"],
 ["Artist AlbumArtist Composer", u"^[vV][aA][rR][iI][oO][uU][sS]$", u"Various Artists"],
]
iTunes = win32com.client.Dispatch("iTunes.Application")
tracks = iTunes.SelectedTracks
for track in tracks:
 for [whereRaw, reA, reB] in cleaner:
  for where in whereRaw.split():
   old = eval("track." + where)
   new = re.sub(reA, reB, old)
   if not old == new:
    print "%s: \"%s\" -> \"%s\"" % (where, old, new)
    #track.__setattr__(where, new)

čtvrtek 4. dubna 2013

Démosthenénova řeč o správě financí

Tohle nelze přenášet k nám do současnosti, ale svádí to k tomu téměř neodolatelně.

A řeknu vám zcela otevřeně, co mě ze všeho nejvíce mrzelo. Ačkoli je tak mnoho významných a pěkných návrhů, nikdo si z toho nic nepamatuje, ale všichni si pamatují na dva oboly. Nemohou mít větší cenu než dva oboly, kdežto ostatní věci mají hodnotu perského krále, jestliže obec s takovým množstvím hoplítů, triér, koní a peněžních důchodů bude dobře spravována a připravena k boji.
Démosthenés - Řeč o správě financí

Jako nedávno (...) vnikli nějací lidé do pokladnice Parthenónu. Všichni řečníci pak prohlašovali, že demokracie se zhroutila, že již neplatí zákony a tak podobně. A přece, Athéňané, (...) ti, kteří to spáchali, zasluhovali trest smrti, ale demokracie se proto nehroutí. A opět, někdo ukradl vesla. „Bičovat, podrobit mučení“, volali všichni řečníci, „demokracie se hroutí.“ A co tvrdím já? Souhlasím s nimi v tom, že pachatel zaslouží trest smrti, ale proto se nehroutí demokracie. Jak se ale demokracie hroutí, o tom nikdo nemluví a otevřeně se nevyslovuje. Já to ale uvedu. Hroutí se, jestliže vy, Athéňané, jste špatně vedeni, ačkoli je vás mnoho, jste bez prostředků, bez výstroje, bez náležitého uspořádání a bez jednotného smýšlení, jestliže ani stratégos ani nikdo jiný se neohlíží na vaše hlasování a jestliže o tom nikdo nechce mluvit, neusiluje o nápravu a nepodniká nic, aby to skončilo.
 Démosthenés - Řeč o správě financí

Soukromě si z mužů, kteří spravovali nějaké obecní prostředky, jedni pořídili soukromé domy, které jsou nejen výstavnější než má většina občanů, ale honosnější než veřejné budovy, a druzí obdělávají skoupené pozemky o takové výměře, o jaké se jim nikdy ani nesnilo. Příčinou toho všeho je, že tehdy byl lid pánem a rozhodoval o všem a ostatní byli spokojeni s tím, že on každému přiděloval poctu, hodnost či nějakou odměnu. Nyní však naopak rozhodují o odměnách tito lidé a všechno se děje jejich prostřednictvím, kdežto lid upadl do postavení sluhy a přívěsku a vy jste spokojeni s tím, že přijímáte co vám oni přidělí. 
Démosthenés - Řeč o správě financí

středa 3. dubna 2013

Jirásek o jedné spiklenecké teorii

Tahle teorie je asi obecně známá a tohle podání znají všichni, kdo přečetli F. L. Věka alespoň na začátek druhého dílu.

"Zrušil robotu (...) Škoda že zemřel." (...)
"Nevěřte! To není pravda! Císař neumřel. Je živ, ale odvezli ho, pryč ho odvezli."
(...) Napjatě naslouchal jeho výkladu jako žádný z okolostojících, a když staroch udal nejasně a obrazně příčinu, proč prý císaře Josefa zavezli, dotkl se sedlákova ramene a optal se, odkud je.
"Z Poděbradská," odvětil staroch, nadzvedaje svou beranici na pozdrav neznámému pánovi.
"Pojďte se mnou; vidíte, tamhle –," a pán ukázal na policejního strážníka, jenž v plášti a v gamaších, maje šavli na řemeni přes
rameno zavěšenou a v ruce hůl s třapcem, blížil se směrem od Uhelného trhu.
"Měl byste oplétání, že tu na ulici kážete."
"Mluvím pravdu, jemnostpane–"

Alois Jirásek - F. L. Věk