pondělí 14. května 2012

Cvičení s trénováním neuronové sítě s libovolným počtem vrstev

Přiložená ukázka je ten nejjednodušší gradientní algoritmus (tj. backpropagation v základní podobě). Kritérium optimality je MSE. Aktivační funkce je z-funkce, což je zrcadlově převrácená sigma-funkce: z(x) = σ(-x). (Ušetří se jedno mínus.) Neuronová síť se učí všech 16 možných binárních funkcí najednou. Kód v Matlabu přikládám. Tento skript je jen pro ověření funkčnosti návrhu algoritmu. Je to docela dobré cvičení, pokud se učíte parciálně derivovat a operace s maticemi. Je to úplně jednoduché a měl by to zvládnout i začátečník. (Což ale neznamená, že jsem neudělal chybu.)

% počet vstupů NN
dimx = 2;

% počty neuronů v jednotlivých vrstvách (poslední číslo = počet výstupů)
ns = [5, 12, 16];

% počet vrstev NN (vstupy nejsou vrstva)
nL = length(ns);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% počet příkladů v trénovací množině
T = 4;

% příklady vstupů (příklady jsou v řádcích)
X = [
   0   0
   1   0
   0   1
   1   1
];

% příklady požadovaných výstupů (příklady jsou v řádcích)
Y = [
   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1   1   1   1
   0   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0   1   1   1   1
   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0   1   1
   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1
];

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Alokace paměti a inicializace NN

dimsx = [dimx, ns(1:(nL - 1))];
Ws = {};
bs = {};
for i = 1:nL
  Ws{i} = 0.1 * randn(dimsx(i), ns(i));
  bs{i} = 0.1 * randn(1, ns(i));
end

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Alokace paměti

Bs = {};
Xis = {};
Xs = {};
dXdXis = {};
dedXs = {};
dedXis = {};
dedWs = {};
dedbs = {};
for i = 1:nL
  Xis{i} = zeros(T, ns(i));
  Xs{i} = zeros(T, ns(i));
  Bs{i} = zeros(T, ns(i));
  dXdXis{i} = zeros(T, ns(i));
  dedXs{i} = zeros(T, ns(i));
  dedXis{i} = zeros(T, ns(i));
  dedWs{i} = zeros(dimsx(i), ns(i));
  dedbs{i} = zeros(1, ns(i));
end

for icycle = 1:10000000
  
  % počítání výstupů
  
  for i = 1:nL
    Bs{i} = ones(T, 1) * bs{i};
  end
  
  for i = 1:nL
    if i == 1
      Xis{i} = X * Ws{i} + Bs{i};
    else
      Xis{i} = Xs{i - 1} * Ws{i} + Bs{i};
    end
    Xs{i} = 1 ./ (1 + exp(Xis{i}));
  end

  % tisk výstupů

  disp(Xs{nL})
  
  % počítání chyby
  
  e = sum(sum((Xs{nL} - Y).^2))
  
  if e < 0.01
    break
  end

  % počítání gradientu
  
  for i = 1:nL
    dXdXis{i} = Xs{i} .* (Xs{i} - 1);
  end
  dedXs{nL} = 2 * (Xs{nL} - Y);
  dedXis{nL} = dedXs{nL} .* dXdXis{nL};
  for i = (nL - 1):(-1):1
    dedXs{i} = dedXis{i + 1} * Ws{i + 1}';
    dedXis{i} = dedXs{i} .* dXdXis{i};
  end
  dedWs{1} = X' * dedXis{1};
  for i = 2:nL
    dedWs{i} = Xs{i - 1}' * dedXis{i};
  end  
  for i = 1:nL
    dedbs{i} = sum(dedXis{i});
  end  

  % změna parametrů NN

  LR = 0.01;
  for i = 1:nL
    Ws{i} = Ws{i} - LR * dedWs{i};
    bs{i} = bs{i} - LR * dedbs{i};
  end
  
end  

Žádné komentáře: